دکتر حجت افشاری
ریاضی محض-آنالیز
مرتبه علمی: استادیار

 
دکتر حسین پیری
ریاضی محض-آنالیز
مرتبه علمی: دانشیار
سمت اجرایی: ریاست دانشگاه بناب
دکتر علی حاجی بدلی
ریاضی محض-هندسه
مرتبه علمی: دانشیار
سمت اجرایی: مدیر گروه ریاضی
دکتر سمیرا رهروی
ریاضی محض-آنالیز
مرتبه علمی: استادیار

 
دکتر مجتبی سجادمنش
ریاضی محض-نظریه معادلات دیفرانسیل
مرتبه علمی: استادیار

 
دکتر محسن عبدالحسین زاده
ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات
مرتبه علمی: استادیار

 
دکتر مریم عطاپور
ریاضی محض-گراف
مرتبه علمی: استادیار
 

 
دکتر منیره نصرتی سهلان
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
مرتبه علمی: استادیار
سمت اجرایی: دبیر جذب اعضای هیأت علمی

 
دکتر میرسجاد هاشمی مطلق
ریاضی کاربردی-معادلات دیفرانسیل
مرتبه علمی: دانشیار
سمت اجرایی: معاونت آموزشی و پژوهشی